ΕΦΚΑ: Με τηλεδιάσκεψη η επικοινωνία με τους πολίτες. Η διαδικασία βήμα-βήμα. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υ.Α. με θέμα: Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του e-EΦΚA.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την το σχετικό ΦΕΚ

Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . .

Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ

Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί για τις παρεχόμενες διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Πριν από την υποβολή του αιτήματος ορισμού ραντεβού και για το σκοπό της κρίσης του αιτήματος, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από τους διαχειριστές και χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «myΕfkaLive» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L119 (ΓΚΠΔ), της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22, και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), όπως ισχύει.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ η ταυτοποίηση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή η νομιμοποίηση του εκπροσώπου των νομικών προσώπων – εργοδοτών, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 3.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», απαιτείται η χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet), ένας υπολογιστής/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ του φυσικού προσώπου και του αρμόδιου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ για να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Ορισμός διαδικτυακής συνάντησης στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης φυσικών προσώπων με τηλεδιάσκεψη

Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr» είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου αναρτημένου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί TAXISnet).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει ραντεβού με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, για λογαριασμό άλλου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη, ενώ για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης προϋπόθεση είναι να εμφανισθεί το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει δημιουργηθεί το ραντεβού.

Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει αρχικά τη θεματική κατηγορία και στη συνέχεια την υπηρεσία για την οποία
επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μετά την επιλογή της υπηρεσίας, εμφανίζεται πεδίο που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της γεωγραφικής περιοχής μόνιμης διαμονής του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί στη διεύθυνση μόνιμης διαμονής
στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τον ταχυδρομικό κωδικό που ασκεί την δραστηριότητα, στην
περίπτωση των μη μισθωτών και οδηγείται στο αντίστοιχο σύστημα κράτησης, εντός του οποίου επιλέγει την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού & Υποστήριξης (εφεξής ΠΥΣΥ) για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του.

Έπειτα, επιλέγει ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη:
α) Ονοματεπώνυμο,
β) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email),
γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας,
δ) Διεύθυνση μόνιμης διαμονής στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τη διεύθυνση που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών
ε) Αριθμός ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης),
στ) Ταχυδρομικό Κωδικό Περιοχής Κατοικίας στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τον Ταχυδρομικό Κωδικό που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών.

Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για
επερχόμενο ραντεβού» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε το φυσικό πρόσωπο κατά το στοιχείο β’ της παρ. 4 του παρόντος. Στο μήνυμα ενημέρωσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του αιτούντα στη τηλεδιάσκεψη με αρμόδιο υπάλληλο του e- ΕΦΚΑ καθώς και σύνδεσμος με τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει, τηλέφωνα επικοινωνίας και email στο οποίο θα αποστείλει τα δικαιολογητικά.

Η κράτηση μπορεί να προγραμματισθεί εκ νέου, να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέα για την παροχή νέας
υπηρεσίας, ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος.

Λίγο πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του στοιχείου β’ της παρ. 4, μήνυμα για το ραντεβού αντίστοιχο με το αρχικό. Τα περιεχόμενα των
μηνυμάτων είναι ενημερωτικά για το φυσικό πρόσωπο και δύναται να περιέχουν διαφορετική πληροφορία.
Την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που αναγράφεται στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.

Για την εξυπηρέτηση του φυσικού προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Διενέργεια τηλεδιάσκεψης

Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, το φυσικό πρόσωπο ενεργοποιεί τον σύνδεσμο που έχει λάβει στη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας. Το φυσικό
πρόσωπο, πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, οφείλει να έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του, τα οποία θα πρέπει να ελέγξει ο αρμόδιος υπάλληλος της περιφερειακής υπηρεσίας χωρικής αρμοδιότητας της εκάστοτε ΠΥΣΥ, σύμφωνα με τις τηρούμενες από τον e-ΕΦΚΑ διαδικασίες.

Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΠΥΣΥ προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του φυσικού προσώπου που αιτείται την παροχή διοικητικών υπηρεσιών ή τη διεκπεραίωση
υπόθεσής του με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης που του επιδεικνύει το φυσικό πρόσωπο.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο.


Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας

Το φυσικό πρόσωπο, επιλέγοντας την περιφερειακή υπηρεσία ΠΥΣΥ, κατευθύνεται από την πλατφόρμα προς
εξυπηρέτηση σε υπάλληλο της συγκεκριμένης περιφερειακής υπηρεσίας.

Μεταξύ των ραντεβού των φυσικών προσώπων που εξυπηρετούνται από τον ίδιο υπάλληλο, διατηρείται χρονική απόσταση ικανή για να ολοκληρωθεί μια τηλεδιάσκεψη πριν αρχίσει η επόμενη.

Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν
υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση
εργασίας.

Το σύστημα παραμετροποιείται κατάλληλα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ωράριο λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών των ΠΥΣΥ.

Στην πλατφόρμα ορίζονται ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και τις αντίστοιχες ΠΥΣΥ με τις Δομές αρμοδιότητάς τους καθώς και από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι διαχειριστές έχουν την ευθύνη παραμετροποίησης και προσαρμογής της πλατφόρμας σύμφωνα με τις


Θεματικές κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες που παρέχονται οργανώνονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:
Τμήμα Παροχών

Επίδομα ασθενείας

Επίδομα μητρότητας

Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ. ΙΚΑ)
Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου

Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσία)

Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

Ασφαλιστική Ικανότητα

Απογραφή Ασφαλισμένου

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ)

Βεβαίωση Απογραφής
Τμήμα Συντάξεων – Πληρωμών

Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης.
Τμήμα Διοικητικού – Πληροφόρησης Πολιτών

Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *