ΕΠΑΛ: Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Εγκύκλιο με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών/-τών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:
(α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών/-τών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να είναι εφικτό να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε σχετικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση της/του εκπαιδευτικού.
(β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών/-τών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών/-τών.
(γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.
(δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα» (εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή») διενεργείται υποχρεωτικά από μία σε κάθε τετράμηνο γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών.
(ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων κατατίθενται στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο με θέμα Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *