Ενημέρωση για τα 5 Στάδια της διαδικασίας των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό και άλλα θέματα, από τους Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Τα 5 Στάδια της διαδικασίας των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Στάδιο 1: Θα εκδοθεί, πιθανά εντός του Μαρτίου, η Προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. για υποβολή αιτήσεων για σύνταξη Πινάκων για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εικάζουμε πως θα είναι εικοσαήμερος(20).

Στάδιο 2: Την επόμενη ημέρα θα κοινοποιηθεί η σχετική Απόφαση – Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας.

Στάδιο 3: α) οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν τα χαρτιά τους, τα επιπλέον αυτών που ήδη είναι κατατεθειμένα, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα τα καταγράψουν και
β) οι συνάδελφοι Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα καταθέσουν τα χαρτιά τους, τα επιπλέον αυτών που ήδη είναι κατατεθειμένα, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), οι οποίες θα τα καταγράψουν.

Στάδιο 4: Αμέσως μετά θα εισέλθουν με κωδικούς ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π., όπου και θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν μία(1) αίτηση για κατάταξη στους Πίνακες.

Δύο(2) αιτήσεις θα μπορέσουν να υποβάλλουν σε μεταγενέστερη φάση, όταν θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων, μια(1) για μόνιμο διορισμό και μια(1) για πρόσληψη ως αναπληρωτής/τρια.

Στάδιο 5: Τα παραπάνω, αίτηση κ.λ.π., θα πρέπει να αποσταλούν από τους υποψηφίους με ταχυδρομική επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π..

Οι Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Βασίλης Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *