Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δελτίο Τύπου

«Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Ε.Α.Π.»

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4589/2019, σύμφωνα με το οποίο «..Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής», ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης της άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΑΠ.

 Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού, δηλαδή κάθε πράξης, χειρονομίας, οπτικής αναπαράστασης, προφορικού ή έγγραφου λόγου, πρακτικής ή συμπεριφοράς, που βασίζεται στην ιδέα ότι ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων υπερέχει λόγω του φύλου του,

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,

δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ι.Φ στο ΕΑΠ είναι οκταμελής καθώς δεν υφίστανται μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και ως μέλη της ορίστηκαν τα κάτωθι:

Μέλη ΔΕΠ

1.      κα Χατζηνικήτα Βασιλεία (Πρόεδρος)

2.      κ. Παληός Ζαχαρίας

3.      κα Χατζηνικολάου Μαρία

4.      κα Βλαβιανού Αντιγόνη

5.      κα Κοντοχρήστου Μαρία

6.      κ. Καμέας Αχιλλέας Διοικητικός Υπάλληλος

7.      κα Κολοβού Μαγδαληνή Φοιτήτρια

8.      κα Ζώη Ναταλία

 Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: isotita@eap.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *