Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025e-mail : info@hms.gr

www.hms.gr

Αθήνα 29 Μαϊου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την  Οργανωτική Επιτροπή του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

«Ο διευρυμένος ρόλος των Μαθηματικών στην επιστήμη και την κοινωνία: 
Προκλήσεις στον επανασχεδιασμό της μαθηματικής εκπαίδευσης
»

Επιστημονική Επιτροπή

     Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα Καθηγητών/-τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διδακτόρων, ερευνητών/-τριών και εμπειρογνωμόνων, των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με τη μαθηματική επιστήμη και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής συνίστανται κατά κύριο λόγο στην κρίση και αξιολόγηση των εργασιών που θα υποβληθούν. 
    Για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής, το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/-η να αποστείλει μέχρι την 20η  Ιουνίου 2019 στην Ε.Μ.Ε. (info@hms.gr) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων με τις διεθνείς διαστάσεις της μαθηματικής έρευνας κι εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

Οργανωτική Επιτροπή

Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς αυτά τα μέλη πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε., το οργανωτικό και εκδοτικό έργο των κεντρικών υπηρεσιών της Ε.Μ.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν με τα μέλη της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου.
Για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/-η με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, που έχει μια σχετική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, να αποστείλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 20η  Ιουνίου 2019 στην Ε.Μ.Ε. (info@hms.gr). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η αντίστοιχη δραστηριότητα και οργανωτική εμπειρία. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ανάργυρος Φελλούρης
  Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.         
     Για την Επιστημονική Επιτροπή
Διονύσιος Λάππας
Αναπληρωτής Καθηγητής  
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *