Εκλογές Αιρετών: Μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ στις 7/11

Με ΚΥΑ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ΚΥΑ

 1. Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση
  του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15)
  ημέρες πριν από την εκλογή.
  Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:
  Α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά
  προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία
  Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές και
  β) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή
  του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες
  συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά
  μέλη.
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο
  Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος κάθε Εφορευτικής Επιτροπής ορίζει
  με απόφασή του τον Γραμματέα της και τον αναπληρωτή του από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
  στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που
εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκλογή.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:
α) ένα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και σε
περίπτωση έλλειψης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή Δασκάλων
(ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος,
β) ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ
ή ΚΕΣΥ της έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
και
γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού
Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική
οργάνωση.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας από τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής.Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:
α) To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας από
κοινού με την κάθε Εφορευτική Επιτροπή κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 Γ.Κ.Π.Δ. Έκαστη
Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την
ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, το Γ.Κ.Π.Δ., τον Ν.
4624/2019 (Α΄ 134) και το κατωτέρω άρθρο 5 της παρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των
Υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκλογικής
διαδικασίας.
β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία, κατά την
έννοια του άρθρου 4 περ. 8 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες της εκάστοτε
Εφορευτικής Επιτροπής. Για τον ακριβή καθορισμό των υποχρεώσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. συνάπτεται
συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο. 28 παρ. 3 Γ.Κ.Π.Δ., η οποία, περαιτέρω, περιλαμβάνει όρους
επιπέδου υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Πίνακες Εκλογέων

 1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος
  «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν
  οργανική θέση ή υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στην
  οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε δομές που υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στον πίνακα εκλογέων
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η εν λόγω δομή και της βαθμίδας εκπαίδευσης από
την οποία προέρχονται. Για το λόγο αυτό οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τους σχετικούς πίνακες εκλογέων στις Εφορευτικές
Επιτροπές των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν οργανικά ή ως
προσωρινοί αναπληρωτές σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.

 1. Οι πίνακες εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση
  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα , όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα
  στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα. Αποστέλλονται δε σε
  ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Ο μοναδικός κωδικός κάθε
  εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία, εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο
  κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης
  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων
  αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση
  προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).
 2. Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου,
  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον
  Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών.

Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια

 1. Οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003.
 2. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα
  στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003 αποστέλλει στις Εφορευτικές Επιτροπές, μέσω
  των αρμοδίων υπηρεσιών, σε ηλεκτρονική μορφή τους πίνακες με το ονοματεπώνυμο και το
  πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, προκειμένου αυτά να καταχωρισθούν στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από τον
  εκάστοτε ορισθέντα Διαχειριστή. Οι υπεύθυνοι του εν λόγω συστήματος δύναται να συνδράμουν με
  οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων.
 3. Η καταχώριση των ψηφοδελτίων στο σύστημα «ΖΕΥΣ» πραγματοποιείται: α. ανά συνδυασμό,
  εισάγοντας το όνομα αυτού ή, αν πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο, το όνομα του υποψηφίου και
  β. αλφαβητικά εντός κάθε συνδυασμού, εισάγοντας αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το
  πατρώνυμο καθενός από τα υποψήφια αιρετά μέλη.

Άρθρο 5
Εκλογική διαδικασία

 1. Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς
  πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο
  αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και
  κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε.
  & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelexi@minedu.gov.gr), όσον αφορά στις Επιτροπές
  της παρ. 2 του άρθρου 2 και στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
  Βοηθητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep-evp@minedu.gov.gr), όσον
  αφορά στις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 2. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο εκάστοτε
  Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη
  διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι: α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την
  περιγραφή της ψηφοφορίας, β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της αρμοδίας κατά περίπτωση Εφορευτικής
  Επιτροπής, γ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε
  κάλπης, δ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»)
  και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων, όπως αυτά προκύπτουν από τους κατά τα ανωτέρω
  καταρτισθέντες πίνακες εκλογέων.
 2. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής
  Επιτροπής δημιουργεί, επιπλέον, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό
  Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από

διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά
στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

 1. Πριν τη διενέργεια των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ»,
  σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα
  ενημερώνοντας τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, λίγες
  ημέρες μετά, ένα δεύτερο ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την
  ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του
  δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της
  εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν
  έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά – εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από
  αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το
  εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων
  των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να
  προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.
 2. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». Για τεχνικούς λόγους, σε
  περίπτωση μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων, δύναται η Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στο
  διαμοιρασμό τους όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε κάθε ηλεκτρονική κάλπη.
 3. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω
  εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη
  αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα
  πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 6
Πέρας εκλογικής Διαδικασίας – Πρακτικά – Πίνακες Αποτελεσμάτων

 1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας ή τυχόν παράτασης
  (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8) το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες
  ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή
  στο σύστημα «ΖΕΥΣ» μέσω του αρμόδιου Διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο
  ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των
  αποτελεσμάτων.
 2. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, το
  αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να
  παραστεί διά εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η εξαγωγή των
  αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό
  των προσώπων που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εκλογική δύναμη των
  συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις αμέσως προηγούμενες
  εκλογές, τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων και τις περιστάσεις και, ακολούθως, τα
  ενημερώνει για τον χώρο και τον χρόνο, στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η
  καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των
  αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι
  παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της
  διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον
  το ζητήσουν.
 3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την
  κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα
  αποτελέσματα.
 1. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων.
  Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον και χωριστά ανά
  Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ)
  ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ε) τυχόν
  προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της
  καταμέτρησης των ψήφων και ζ) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό
  καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής
  διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που
  έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται
  από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Τα αποτελέσματα των εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη
  εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των
  επιτροπών του άρθρου 28 του π.δ. 1/2003 για τις Εφορευτικές Επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου 2 ή
  με τη φροντίδα και την ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εφορευτικές
  Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 2.
 3. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν
  γένει η εκλογική διαδικασία σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση
  Εκπαίδευσης για λόγους ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους
  στη συγκεκριμένη Διεύθυνση το τρίτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου με την ίδια Εφορευτική
  Επιτροπή και την ίδια ως άνω διαδικασία.
  Άρθρο 7
  Ενστάσεις – Κύρωση Αποτελεσμάτων – Διορισμός αιρετών μελών
  Για ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτελεσμάτων και για
  τον διορισμό των αιρετών μελών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29, 30, 31, 43, 44
  και 45 του π.δ. 1/2003.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *