Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ρυθµίσεις για τους πυρόπληκτους

Άρθρο 241 με θέμα: Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ρυθµίσεις για τους πυρόπληκτους περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και προβλέπει τα εξής:

Το άρθρο 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. συµπεριλαµβανοµένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµατικού Λυκείου, έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:

αα) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού εισακτέων, σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστηµίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων.

Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρµακευτικής και των Τµηµάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.

ββ) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθµού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τµήµατα που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.

γγ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε κοινή οµάδα που περιλαµβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τοµέα από τον οποίο αποφοιτούν.

2. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και συµµετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον θέσεις σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Σχολές, σε Τµήµατα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Σχολές της Α.Ε.Ν. και των Α.Σ.Τ.Ε., που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν. Οι υποψήφιοι της παρούσας, επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσής τους, τη συµµετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις είτε µαζί µε τους υποψηφίους των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 είτε µόνο µε το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα περίπτωση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών, των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Α.Σ.Τ.Ε., µε τους τοµείς των ΕΠΑ.Λ., όπως και η σύνθεση της κοινής οµάδας των υποπεριπτώσεων αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος.

Η τριµελής επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως µέλη. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη της.

4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ηµερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) µαθήµατα της τελευταίας τάξης ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) µαθήµατα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. 150

5. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

6. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η αίτηση – δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που έχει ήδη υποβληθεί µπορεί να τροποποιηθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α διαγράφονται οι λέξεις «Τεχνολογικού Τοµέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζηµιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) που κυρώθηκε µε τον ν. 4576/2018 (Α΄ 196), εφαρµόζονται και για τους µαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τµήµατα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον:

α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη µόνιµη κατοικία τους ή

β) είναι τέκνα θανόντων ή

γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις ανωτέρω πυρκαγιές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *