ΕΑΠ: Σύσταση 251 θέσεων προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη σύσταση 251 οργανικών θέσεων προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΠ.

Προσόντα διορισμού σε θέσεις των επιμέρους ειδικοτήτων ορίζονται όσα προβλέπονται από το π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, και από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ και TE, η εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε θέματα διοικητικής και τεχνικής  υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, τότε αρκεί η εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε θέματα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Επιστημονικώς Υπευθύνου του Προγράμματος, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς το αντικείμενο της απασχόλησης και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση, με την οποία συνδεόταν με τον φορέα, που εκτέλεσε το πρόγραμμα.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 100
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 13
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 13
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 15

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 15
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 10
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 23
TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 16
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 10
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *