ΕΑΠ: Σειρά κατάταξης υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. Πίνακες κατάταξης. Από 23 έως 27/7 η υποβολή ενστάσεων

Εγκρίθηκαν από την ΔΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τα πρακτικά αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα πρακτικά με τους πίνακες κατάταξης.

Τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 23/07/2020 έως και 27/07/2020.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.