ΕΑΠ: Ανακοίνωση για τις δόσεις της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ενημερώνει τους φοιτητές, σχετικά με τη ρύθμιση που αποφασίστηκε αναφορικά με την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σε δόσεις, για όσους φοιτητές επιλέξουν να το κάνουν χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Καταρχήν υπενθυμίζεται από προηγούμενη ανακοίνωση:

«Είναι σαφές ότι προκειμένου να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, το ΕΑΠ αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό, συνάπτει συμβάσεις με τα μέλη ΣΕΠ για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και μισθώνει αίθουσες για τις ΟΣΣ. Όλα τούτα σημαίνουν ότι η ανακολουθία των προβλεπόμενων εσόδων επιβαρύνει έτι περαιτέρω τις δαπάνες του Πανεπιστημίου.

Συνεπώς ως Διοίκηση, δεν έχουμε το δικαίωμα επ’ ουδενί λόγω, να ζημιώνουμε το ΕΑΠ, πολύ περισσότερο καθότι ελεγχόμεθα ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο και υποκείμεθα στις σχετικές διατάξεις των νόμων. Με άλλα λόγια, η διαφάνεια αλλά και η συνετή οικονομική διαχείριση, συνιστούν συστατικά της εχέφρονης διοικητικής λειτουργίας και συνεπώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κρίνονται οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής». 

Σήμερα επαναλαμβάνεται λοιπόν κάτι που είναι γνωστό τοις πάσι:

Το Ε.Α.Π. συμμεριζόμενο τις ιδιαίτερες συνθήκες της οικονομικής κρίσης αποφάσισε τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη, όπως δοθεί η δυνατότητα καταβολής της οικονομικής συμμετοχής σε δόσεις, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και αποπληρωμή έως και την 31η Δεκεμβρίου, αποσκοπώντας στη διευκόλυνσή των φοιτητών.

Στην τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά η τεθείσα προθεσμία εκ μέρους του Ιδρύματος καταστρατηγήθηκε παντοιοτρόπως, με αποτέλεσμα κατά τα δύο ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18, 1.360 φοιτητές να μην ανταποκριθούν και να προκαλέσουν τεράστια οικονομική ζημία που ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ορισμένοι κάνουν κάκιστη χρήση αυτής της διευκόλυνσης, δηλώνουν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες προκαταβάλλουν ελάχιστο ποσόν και στο τέλος δεν αποπληρώνουν την οικονομική τους συνδρομή. Επιπλέον στο τέλος πολλοί αξίωσαν να μην αποκλειστούν από τις εξετάσεις, αλλά να περάσουν στην επόμενη χρονιά, χωρίς να είναι συνεπείς στην οικονομική τους συνδρομή.

Εννοείται ότι οι 1.360 φοιτητές ανήκαν σε Τμήματα, έγιναν συμβάσεις εργασίας και αμείφθηκαν ΣΕΠ για λογαριασμό τους, τους εστάλησαν βιβλία, ενοικιάσθηκαν αίθουσες, αγοράστηκαν άδειες χρήσης λογισμικού κλπ.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες συνάδελφοί τους ήταν συνεπείς, όσο κι αν δυσκολεύονται μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα προαναφερθέντα, η ρύθμιση, που αποφασίστηκε για την καταβολή του 50% της οικονομικής συμμετοχής έως τις 20/08/2018 και του υπόλοιπου έως τις 31/12/2018, δεν αλλάζει τίποτα από τα μέχρι τούδε ισχύοντα, ει μη μόνο ότι η μισή οικονομική συνδρομή υποχρεωτικά καταβάλλεται μέχρι την 20η Αυγούστου και η υπόλοιπη μισή υποχρεωτικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Περιττό να υπογραμμίσουμε ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι πρωτόγνωρα ευνοϊκές για τους φοιτητές, και βεβαίως δεν έχουν το όμοιό τους σε κανένα ΑΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου!

Επιπρόσθετα είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η Διοίκηση του ΕΑΠ εξαρχής αποφάσισε καίριες παροχές στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας. Ενδεικτικά και μόνο:

  • Από το 2015 έως σήμερα η Διοικούσα έχει αυξήσει το ποσόν που παρέχεται για υποτροφίες από 1,2 εκατ. ευρώ σε 2 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 66%.
  • Από το 2016 έως σήμερα το ΕΑΠ έχει συμβληθεί με την Ομοσπονδία των ΚΤΕΛ, προκειμένου οι φοιτητές να καταβάλλουν το 50% του εισιτηρίου στις υπεραστικές μετακινήσεις τους.
  • Έχει θεσπίσει τα ΗΛΕ Τμήματα, έτσι ώστε ο φοιτητής που το επιθυμεί να δύναται να συμμετάσχει στις ΟΣΣ από τον τόπο του, μειώνοντας τις δαπάνες μετακίνησης.
  • Έχει θεσπίσει την επιστροφή της οικονομικής συνδρομής στον αριστούχο φοιτητή, έτσι που ένας φοιτητής να δύναται να σπουδάσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα χρόνια της φοίτησής του.
  • Έχει θεσπίσει μειωμένη κατά 20% οικονομική συνδρομή σε συγγενείς α’ βαθμού που σπουδάζουν στο ΕΑΠ.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, τόσο για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος, όσο και για τη δικαιότερη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών του Ιδρύματος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *