Δ.Π.Θ.- Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών για το 2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Προκήρυξη 25 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021


Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:


«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία των
Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας,
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού
Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), των
Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών Επιστημών
Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και
Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών Πανεπιστημίων,
πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’
80) και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι 1
ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8.
Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25)
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι η κατοχή πτυχίου
ΑΕΙ/ΤΕΙ, και η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1. Υποψήφιοι μπορούν να είναι
φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να
καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.
Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπ’ όψιν:
 Ο γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
 Η κατοχή δεύτερου πτυχίου δεύτερου πτυχίου.
 Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Η διδακτική κι επαγγελματική προϋπηρεσία
 Άλλη σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του
υποψηφίου κατά προτίμηση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
 Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 Συστατικές επιστολές.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ.
διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπ’ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ:
«Διδακτική των Βιοεπιστημών»)
από 01/06/2020 μέχρι 15/09/2020
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας,
  συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται
  η αποφοίτησή του μέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν
  κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το
  προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν να
  προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή
  τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της
  αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
 7. Πιστοποιημένο έγγραφο για την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 8. Μία συστατική επιστολή.
 9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
 10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 11. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια
  επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ»
Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες
Θεραπείες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα πλήρους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον
υπάρξουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω Covid-19.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη
μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική
πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των
ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για
την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων.
Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης
των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την
ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών.
Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής
κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα
μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και
βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές
εταιρείες.
Τα μαθήματα συντονίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του ΔΠΘ και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής του ΔΠΘ, αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και εκπροσώπους από
τον τομέα της εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών
των αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή προσανατολισμό, η γλώσσα του
προγράμματος είναι η Αγγλική και η Ελληνική.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι
των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας
και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Φαρμακευτικής, Χημείας,
Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών
Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και εντατικό, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου
και περιέχει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας. Η
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή
στην Ελληνική γλώσσα.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3000 ευρώ, και η καταβολή τους γίνεται σε 3 δόσεις: €800
με την αποδοχή της φοίτησης , €1.200 έως τέλη Ιανουαρίου (Α’ εξάμηνο), € 1.000 έως
τέλη Μαϊου (Β’ εξάμηνο).
Σε ειδικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δόσεων με
διακανονισμό.
Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ
(PMSTransBiomed@mbg.duth.gr).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *