ΥΠΑΙΘ: Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν ενεργά εργαλεία, όπως η ψηφιακή τάξη (e-class και e-me), όπου μπορεί να αναρτώνται παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται και στη φυσική τάξη, ασκήσεις ή και τεστ, χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσομοιώνουν πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές παιδαγωγικά κατάλληλες παραπομπές.

Μάλιστα, σε μαθήματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές (όπως είναι τα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή σε μαθήματα όπως η Πληροφορική και τα Μαθηματικά), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν οδηγίες/σύντομες αναθέσεις ασκήσεων/δραστηριοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν εξ αποστάσεως και να συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο, τις απορίες και τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντούν.

Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να καταθέτουν επίσης απαντήσεις ή υλικό που τους ανατέθηκε να εκπονήσουν εκτός της διδακτικής ώρας.

Σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών, όπου αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία τα πειράματα, η παραπομπή σε οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει πειράματα και είναι διαθέσιμο μέσω των ΕΚΦΕ ή και άλλων αξιόπιστων εκπαιδευτικών δομών αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Ειδικά, ως προς τα εργαστηριακά μαθήματα οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παραπέμπουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια, υλικά/μέσα, πειράματα, πρακτικές εφαρμογές ή εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να υποκαθίσταται εν μέρει η ενεργός εμπειρία από την εμπειρία του εργαστηρίου. Όπου είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών εξ αποστάσεως, αυτή ενθαρρύνεται και τα σχετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορούν να αποστέλλονται στους εκπαιδευτικούς για ανατροφοδότηση με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδανικά μέσω της ηλεκτρονικής τάξης).

Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και θεματικές ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (πχ e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας – http://dide.flo.sch.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *