Γαβρόγλου: Κύριος στόχος είναι οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη Πληροφορική Παιδεία

Απαντώντας σε ερώτηση 4 βουλευτών της Ν. Δημοκρατίας με θέμα: «Αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της Ελλάδας η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ψηφιακή εκπαίδευση» ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, αφού χαρακτήρισε την  καλλιέργεια και ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητη για τη διαβίωση και εργασία όλων των ανθρώπων, τόνισε ότι η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσαρμοσμένες στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Αναλυτικά:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Ε.) από τη σχολική χρονιά 2016 2017, έχει θεσμοθετηθεί και εφαρμόζεται υποχρεωτικό μάθημα Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) από την Α΄ τάξη, σε όλα τα σχολεία Π.Ε. στον Ενιαίο τύπο Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται για μία ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Στην Α’ Λυκείου, το μάθημα είναι επιλεγόμενο για τους/τις μαθητές/ τριες, ενώ στη Β’ Λυκείου το μάθημα είναι γενικής παιδείας. Στην Γ’ Λυκείου το μάθημα είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο κυρίως για σχολές Πληροφορικής.

Τα ανωτέρω μαθήματα έχουν ως κύριους στόχους:

(α) την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών/-τριών (διερεύνηση, κριτική σκέψη, μοντελοποίηση λύσεων, συνθετική ικανότητα, δημιουργικότητα, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας),

(β) την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, ενώ απώτερος στόχος είναι η απόκτηση ευρύτερης ψηφιακής παιδείας από τους/τις μαθητές/-τριες και η διαμόρφωση στάσεων και αξιών, ώστε να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αυτά διδάσκονται τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επισήμανε τα ακόλουθα:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Στις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Τ.Π.Ε. που ισχύουν από το σχολ. έτος 2016-17, γίνεται σαφής αναφορά στον Πληροφορικό Γραμματισμό (ICT literacy), ο οποίος θεωρείται γνωστικό-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον γλωσσικό γραμματισμό, τα μαθηματικά και τον επιστημονικό γραμματισμό. Κατά συνέπεια, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει απλώς ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τους υπολογιστές και με συγκεκριμένα λογισμικά ούτε, πολύ περισσότερο δε, με την κατάρτισή τους σε εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι από την Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εισάγεται ο Προγραμματισμός Υπολογιστών, κυρίως με παιγνιώδη τρόπο, προς ενίσχυση της Υπολογιστικής Σκέψης των μαθητών/-τριών βασικές αρχές της οποίας έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στο Γυμνάσιο, δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στον Πληροφορικό Γραμματισμό (ICT literacy), που αφορά στην ικανότητα των μαθητών/ τριών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society). Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου διερευνούν, ανακαλύπτουν και λύνουν προβλήματα μέσα από τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων υπολογιστικής σκέψης, ενώ σε όλο το Λύκειο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και στη δημιουργία εφαρμογών.
Συνολικά, τόσο στην Π/θμια Εκπ/ση όσο και στη Δ/θμια Εκπ/ση προωθείται η ενεργός συμμετοχή, η συνεργασία και η αυτόνομη ανάπτυξη όλων των μαθητών/-τριών στην Πληροφορική και στις ΤΠΕ με τη χρήση ποικίλων εργαλείων με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών έργων μέσα από την πρακτική των σχεδίων έρευνας (projects) μικρής και μεγάλης διάρκειας (πολυμεσικές και συνθετικές εργασίες, προγραμματισμός και ρομποτική, ερευνητικές μελέτες, ιστοεξερευνήσεις, wikis, blogs, ηλεκτρονικές συζητήσεις κ.λπ.). Επιπλέον, εκτός από την ανάπτυξη τεχνολογικών και γνωστικών ικανοτήτων ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη των κοινωνικών στάσεων και δεξιοτήτων, όπως η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας θετικής και εμβριθούς συμμετοχής στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαμόρφωση  της σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας και της ταυτότητας του ηλεκτρονικού πολίτη (ecitizenship) μέσα από ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από δικτυακές πηγές, ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ερώτηση των 4 βουλευτών
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απάντηση του κ Γαβρόγλου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *