Α.Δ.Ι.Π.: Η Ελλάδα, στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση στη δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων κατά την περίοδο 2008-2016

Από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π, υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2017

Η έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και επικεντρώνεται στα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα και τη διασφάλισή της στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Στο Α’ μέρος της Έκθεσης παρατίθεται επικαιροποιημένη ανασκόπηση των παρακάτω βασικών μεγεθών της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

·         Πληθυσμός της χώρας με ανώτατη εκπαίδευση,

·         Αναλογία φοιτητών στον πληθυσμό της χώρας,

·         Διδάσκοντες: πλήθος, φύλο και ηλικία,

·         Απόφοιτοι: Προτίμηση, απασχόληση και ανεργία ανά επιστημονικό κλάδο,

·         Χρηματοδότηση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του ευρωπαϊκού και του διεθνούς χώρου.

Στο Β΄μέρος η ΑΔΙΠ παρουσιάζει τις σημαντικότερες παραμέτρους στην εξέλιξη του ακαδημαϊκού έργου και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά το έτος 2017.

·         Διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και του φοιτητικού πληθυσμού,

·         Διδακτικό προσωπικό,

·         Εκπαιδευτικό έργο και επιδόσεις των φοιτητών,

·         Έρευνα και Καινοτομία,

·         Χρηματοδότηση και διάθεσή της,

·         Διοικητικό προσωπικό, υποδομές και υπηρεσίες,

Στο Γ’ μέρος παρατίθεται η στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΑΔΙΠ και η προώθηση πέντε στρατηγικών της στόχων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο για την χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *