Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ: Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Δράσης 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου  ή Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Δράσης 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το απόσπασμα του πρακτικού  υου Δ.Σ. του ΙΕΠ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *