Ανάκληση αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού. Προθεσμίες, υπόδειγμα αίτησης

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ξεκίνησε η περίοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση παραίτησης μπορούν να προχωρήσουν στην ανάκλησή της.

Η προθεσμία ανάκλησης είναι για τον κάθε εκπαιδευτικό αποκλειστική και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) “Ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα” π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2022 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2022.

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω εγκύκλιο στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις (αιτήσεις) έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης σε μορφή doc

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *