Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Ενίσχυση και Επιβράβευση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς. 5οο € ανά φοιτητή η ενίσχυση

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

 1. Κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Κ.Υ. που θα αναρτάται στον ιστότοπό του, τα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλουν από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους αιτήσεις για να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών τους που
  προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα τους σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.
 2. Στις αιτήσεις τους, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες τους και τους επιστημονικούς τους υπευθύνους και για τους διαγωνισμούς, στους οποίους προτίθενται αυτές να
  συμμετάσχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατωτέρω, όπως επίσης να αναφέρουν και σε ποιους διεθνείς διαγωνισμούς έχουν συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν και ποιες επιτυχίες έχουν σημειώσει στους διαγωνισμούς αυτούς. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως τον αριθμό των φοιτητών από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που θα λαμβάνεται το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους, θα επιλέγονται για να χρηματοδοτηθούν ομάδες φοιτητών για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς, οι οποίες θα ενισχύονται με το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € για κάθε φοιτητή.
 4. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. να επιλέξει, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:
  α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως:
 • η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού.
 • ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό.
 • οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • οι διαδικασίες των κρίσεων.
 • το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού.
 • η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών.

β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα, όπως:

 • οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
 • η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους
 • η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς.
 • οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς.
 • η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *