Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πρόταση για δημιουργία ομίλων Αστρονομίας στα σχολεία

Έγινε στίς 21/12/2021 και ώρα 9:30 η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Ε.Ε.Φ. και του Ι.Ε.Π. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Διαπιστώθηκε εκ νέου ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και διάθεση για συνεργασία.Επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο επικοινωνίας ώστε να προαχθεί η συνεργασία και η ενημέρωση με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή διδασκαλία του μαθήματος.

Έγινε εκτενής συζήτηση για πολλά θέματα όπως ωράρια διδασκαλίας, εργαστη-ριακή υφή του μαθήματος της Φυσικής, λειτουργεία εργαστηρίων φυσικών επιστη-μών, όμιλοι, τράπεζα διαβαθμισμένης δυσκολίας, νέα αναλυτικά προγράμματα. Υπήρξε στα περισσότερα θέματα σύγκλιση απόψεων και συμφωνήθηκε ότι η συ-νεργασία σε γόνιμο κλίμα θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Η ΕΕΦ τόνισε ότι θα καταθέσει εμπεριστατωμένες μελέτες για τα παραπάνω θέ-ματα σε εύθετο χρόνο και είναι έτοιμη να συμβάλλει θετικά στις δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα της φυσικής . Τόνισε για την εφαρμογή των νέων αναλυ-τικών προγραμμάτων θα απαιτηθούν σχολικά εγχειρίδια που θα απηχούν την σημε-ρινή σχολική πραγματικότητα.

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς η ΕΕΦ πρότεινε την λειτουργεία ομίλων αστρονομίας στα σχολεία της χώρας. Προτίθεται να διαθέσει στους συναδέλφους που θα υλοποιήσουν όμιλο αστρονομίας υλικό και να διοργανώσει διαλέξεις. Πρόταση για την οποία το ΙΕΠ είπε ότι θα εγκρίνει τα αιτήματα των σχολείων για διοργάνωση δράσεων με θέμα την αστρονομία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *