Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Πρόσκληση σε διαδικτυακή συγκέντρωση στις 27-9-2021 με θέμα τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Πρόσκληση Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων σε διαδικτυακή συγκέντρωση τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 7μμ με θέμα τα “Εργαστήρια δεξιοτήτων”

Όταν φτάσει η ώρα, πατήστε στη σύνδεση ή επικολλήστε τη σε ένα πρόγραμμα περιήγησης  (κατά προτίμηση Google Chrome) για να συμμετάσχετε.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U2NTNhNmItMmExYi00YjQ5LWE2YTgtYmJiYzM4MzVhMWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22843735a2-989a-4e85-a716-b3c5ccb4cfc9%22%2c%22Oid%22%3a%2242daf306-d944-4415-a9c2-3d5186d3a237%22%7d

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *