Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2017 στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και στην αξιολόγηση.

Δημοσιεύθηκε η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2017 για την Ελλάδα.  Στην Έκθεση και με βάση τα πιο επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα κυριότερα πρόσφατα και τρέχοντα μέτρα πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2016 και μετά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

  • Το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.
  • Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.
  • Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.
  • Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.
  •  Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.
  •  Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι εξακολουθεί να επιτρέπεται,  στους εκπαιδευτικούς να διατυπώνουν ανώνυμα τη γνώμη τους για τους υποψήφιους Διευθυντές , η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τις επιλογές από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  χωρίς να είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση τονίζεται ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των διευθυντών σχολείων, και επισημαίνεται ότι “οι νέες προσπάθειες για την καθιέρωση μιας νοοτροπίας αξιολόγησης στα σχολεία είναι ενθαρρυντικές αλλά παρατηρείται έλλειψη μέτρων για την εξασφάλιση συγκρισιμότητας και λογοδοσίας.”

 

 Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την έκθεση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *