Έγκριση του οδηγού εφαρμογής της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Γ. Αγγελόπουλου ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», MIS 5010706, για το σχολικό έτος 2017-2018,

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο και τον οδηγό εφαρμογής 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ αρχικά στα 9 πιλοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2017-2018 και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε 400 περίπου σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τρία (3) σχολικά έτη.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης Ι, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις από την ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ:

  • Δράση 1: Υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών,
  • Δράση 2: Δίκτυο ψυχολόγων,
  • Δράση 3: Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία,
  • Δράση 4: Επιστημονική υποστήριξη παρεμβάσεων Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ,
  • Δράση 5: Διάχυση Παρεμβάσεων,
  • Δράση 6: Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι και μαθηματικοί) και ΕΕΠ (ψυχολόγοι). Οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. Φ25α/216503 Δ4/8-12-2017 (ΦΕΚ 4316/τ.Β’/11-12-2017) ΥΑ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών, Π.Ε. και Δ.Ε. – Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» της Α’ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» για το σχολικό έτος 2017-18».

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση μειωμένου και πλήρους ωραρίου αντίστοιχα. Πέραν της υπ’ αρ. Φ25α/216503/Δ4/8- 12-2017 (ΦΕΚ 4316/τ.Β’/11-12-2017) ΥΑ το ΥΠΠΕΘ εκδίδει πρόσθετες οδηγίες/αποφάσεις/εγκυκλίους κ.λπ. για την ομαλή υλοποίηση του έργου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *