Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 του Ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει τεθεί από 08.07.2016 σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Για τον σκοπό λειτουργίας του Μητρώου έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα: Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων προέλευσης των υποψηφίων, υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους. Οι υπηρεσίες αυτές παρακαλούνται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εκάστοτε αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, να προβαίνουν σε επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων που διαλαμβάνονται στην αίτηση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π., στο e-mail: mitroo.epitelikon@asep.gr, τη σχετική βεβαίωση, που επισυνάπτεται στο παρόν, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένη). Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής της ανωτέρω βεβαίωσης στα ακόλουθα φαξ: 213 1319187 ή 210 6467728. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται, πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους, να συμβουλεύονται τις σχετικές Οδηγίες συμπλήρωσης (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο κατωτέρω). Για τυχόν περαιτέρω γενικές ή τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ τηλεφωνικά στο 2131319100 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω e-mail για γενικές διευκρινίσεις στο enimerosi@asep.gr και αποκλειστικά για τεχνικές διευκρινίσεις στο helpdesk@asep.gr

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο

Στο Μητρώο δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους, οι κατωτέρω:

1.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.

2.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

3.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.

4.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

5.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

6.Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

7.Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

8.Επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.

9.Απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π.), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (Σ.Π.Α./Α).

  

Δεν δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο:

1.Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αδικήματα.

 2.Όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 3.Όσοι έχουν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.

 4.Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).        

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Η αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Για το λόγο αυτό ο τρόπος έναρξης της διαδικασίας εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ή όχι ήδη εγγεγραμμένος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα:

Είσοδος για μη εγγεγραμμένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.:

Για να εγγραφεί κάποιος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., ακολουθεί τη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο κάτωθι επιλογών:

Στη συνέχεια, αφού συμπληρωθούν τα Στοιχεία Σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός εισόδου), ο εγγεγραμμένος πλέον χρήστης προχωρεί σε «Είσοδο Μέλους».

Είσοδος για ήδη εγγεγραμμένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.:

Οι υποψήφιοι, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα ήδη υφιστάμενα Στοιχεία Σύνδεσής τους.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Επόμενα Βήματα:

α) Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγουν από τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», επιλέγουν «Νέα Αίτηση» και «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών» και συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής, στα πεδία όπου εμφανίζεται το εικονίδιο του βέλους, οι υποψήφιοι, πατώντας πάνω στο εικονίδιο αυτό, συμπληρώνουν πρώτα στις σχετικές καρτέλες του «Μητρώου», που εμφανίζονται σε αναδυόμενο παράθυρο, τα επικαλούμενα προσόντα/ιδιότητές τους (Τίτλοι Σπουδών, Μεταπτυχιακοί Τίτλοι κ.λπ.). Εν συνεχεία, επιλέγοντάς τα, τα εισάγουν στην αίτηση εγγραφής τους. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

β) Η αίτηση υποβάλλεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη των υποψηφίων η σχετική ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο e-mail που δήλωσαν οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

γ) Oι υποψήφιοι, προκειμένου να εκτυπώσουν την αίτηση, πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη «Προβολή». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε».

Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Υπηρεσία Προσωπικού της υπηρεσίας του.

Διόρθωση/συμπλήρωση και επανυποβολή αίτησης

Εάν, μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση, συμπλήρωση ή εν γένει τροποποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, πρέπει, να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια επιλέγουν «Αντιγραφή», δημιουργώντας ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία όμως πλέον μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν) και να υποβάλλουν εκ νέου επιλέγοντας «Οριστικοποίηση».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντίγραφο της νέας ηλεκτρονικής αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Υπηρεσία Προσωπικού της υπηρεσίας του.

Ακύρωση αίτησης

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης μετά την υποβολή της αίτησης (είτε έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Μητρώο αυτό είτε όχι), πρέπει να προβούν σε ακύρωση της αίτησης κατά τα ανωτέρω (επιλογή «Ακύρωση» από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων»). Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι, προκειμένου να εκτυπώσουν την ακυρωμένη πλέον αίτηση, πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση «Ακύρωση» και ακολούθως να επιλέξουν την ένδειξη «Προβολή». Στην εκτυπωμένη μορφή της ακυρωμένης αίτησης εμφανίζεται η ένδειξη «Ακυρωμένη». Αντίγραφο της ακυρωμένης αίτησης εγγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού/Υπηρεσία Προσωπικού της υπηρεσίας του.

Ειδικές Επισημάνσεις

1) Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής και των πεδίων του «Μητρώου» που εμφανίζονται στα αναδυόμενα παράθυρα, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλεύονται και τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας με εικόνες, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.

2) Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους.

        πηγή: didefth.gr                                         

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *