Μαθητεία: Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας

Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε η παρ. Β΄ του άρθρου 3 της αριθ. 26385/2017 (Β΄ 491) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»

να αντικατασταθεί ως εξής:
«Β) Στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) συμμετέχουν:

α) ένας (1) Εργασιακός Σύμβουλος του τοπικού ΚΠΑ,

β) ένας (1) εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. τουΥΠ.Π.Ε.Θ.,

γ) ένας (1) εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,

δ) ένας (1)εκπαιδευτής των δημοσίων Ι.Ε.Κ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

ε) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών Επιμελητηρίων που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων,

στ)ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών εργατικών κέντρων που προτείνεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

ζ) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που προτείνεται από τον Σ.Ε.Β., η) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που προτείνεται από την Ε.Σ.Ε.Ε.,

θ) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας που προτείνεται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ι) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που προτείνεται από τη Σ.Ε.Τ.Ε..
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ο εκπρόσωπος των περιπτ. ε΄ έως ι΄ πρέπει να προέρχεται από κέντρα ή ενώσεις της περιοχής που εδρεύει το ΚΠΑ στο οποίο συστήνεται η κάθε ΟΥΜ. Αν κατά περίπτωση δεν υπάρχουν τοπικές ενώσεις ή κέντρα ή οι φορείς των περιπτ. ε΄ έως ι΄ δεν προτείνουν τον εκπρόσωπο, οι ΟΥΜ συγκροτούνται και λειτουργούν με τα υπόλοιπα μέλη.
Το συντονισμό των Ο.Υ.Μ. έχει ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ στο οποίο λειτουργεί. Οι Ο.Υ.Μ. συνεδριάζουν μετά από πρόσκληση του εργασιακού συμβούλου ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο. Τα ΚΠΑ αποτελούν τις διοικητικές δομές που υποστηρίζουν γραμματειακά, τεχνικά και διοικητικά το έργο των Ο.Υ.Μ..
Έργο των Ο.Υ.Μ. είναι η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ενεργοποίησης των φορέων του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την προσέλκυση θέσεων Μαθητείας.
Συγκεκριμένα, κάθε Ο.Υ.Μ. σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας έχει την ευθύνη:
α) να συντονίζει τις ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης των επιχειρήσεων με σκοπό την εκ μέρους τους προσφορά θέσεων μαθητείας και την ανίχνευση των αναγκών τους σε μαθητευόμενους,
β) να εξασφαλίζει την καταγραφή των θέσεων Μαθητείας στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ με στόχο την επικαιροποίηση του Μητρώου των Επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα Μαθητείας,
γ) να επεξεργάζεται τα στοιχεία για τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και να ενημερώνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική ειδικότητα,
δ) να κατανέμει τις θέσεις Μαθητείας στις εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη ζήτηση των φορέων για ειδικότητες και τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητευόμενων ανά δομή,
ε) να υποστηρίζει την τοποθέτηση των μαθητευόμενων, σύμφωνα με την αντιστοίχιση την οποία έχουν πραγματοποιήσει οι εκπαιδευτικές δομές, σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες,
στ) να ενημερώνει ετησίως το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας και να συμμετέχει, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην εθελοντική πιστοποίηση εργοδοτών, με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Εργοδοτών για την υλοποίηση της Μαθητείας.»

Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *