ΙΚΥ: Αποτελέσματα  700 Διδακτορικών Υποτροφιών

 

Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες «Επιλεγέντων Υποψηφίων» και «Επιλαχόντων Υποψηφίων» της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 3377/ 28-03-2018) της ανωτέρω πράξης.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *