ΥΠΠΕΘ: Ο πίνακας για την Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Αναρτήθηκε ο πίνακας για την Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 και 2019, 2020 και 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 132533/Η2/3-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤΟ4653ΠΣ-ΟΝΟ) Υπουργική Απόφαση.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *