Κ.Ε.Ε.: «Ορισμός των Μελών για το Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την οργανωτική συγκρότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Συγκρότησης στα Ανώτατα Ιδρύματα, αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό άρθρο 

Τα Κ.Ε.Ε ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4521/2-3-2018.

Η φοίτηση στα Κ.Ε.Ε. παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόταση της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Ήδη με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της 17-7-2018 με θέμα: «Ορισμός Μελών για το Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  του Ιδρύματος ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, ως Πρόεδρος
2. Κλεάνθη Γουρουντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος
τον Αθανάσιο Αραβαντινό, Καθηγητή
3. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος τη Μαρία
Παπανδρέου, Επίκουρη Καθηγήτρια και
4. Γεώργιος Μιαούλης, Καθηγητής ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος τη Σωτηρία
Δημητρέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
Η θητεία των μελών του Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι τέσσερα (4) έτη

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη σχετική Απόφαση 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *