ΥΠΠΕΘ: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2739 τ. Β΄ 10-7-2018, η Υ.Α. με αρ. 101791/Δ2/20-6-2018 με θέμα:  Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων- Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση αφορά τις παρακάτω καταργήσεις,  συγχωνεύσεις:

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β’/1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:
Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την εφαρμογή της αρ. 71336/Δ4/24-06-2011 (Β’/1575) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:
1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε ΓΕ.Λ. Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τεφελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *