ΥΠΠΕΘ: H Y.A. για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Yπουργική Aπόφαση για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών υπέγραψε ο  Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου

Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, στις εξής περιπτώσεις: αα) όταν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού, κατ’ άρθρο 30 παρ. 3, περίπτ. α’, του ν.682/1977, όπως ισχύει, και ββ) όταν υπάρχουν καταγγελίες για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας, οι οποίες στηρίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που περιγράφεται στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3Β του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α’ 102). [3] Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020

Το έγγραφο σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *