ΥΠΠΕΘ: Χρονοδιάγραμμα επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ καθόρισε το χρονοδιάγραμμα επιλογής των
των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία αρχίζει με την έκδοση προκηρύξεων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης την 14/01/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 24/01/2019

Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του 04/02/2019

Κατάθεση ενστάσεων 05/02/2019 έως 07/02/2019

Εκδίκαση ενστάσεων 08/02/2019 έως 12/02/2019

Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων 25/01/2019 έως 13/02/2019

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων 14/02/2019

Κατάθεση ενστάσεων 15/02/2019 έως 19/02/2019

Εκδίκαση Ενστάσεων 20/02/2019 έως 22/02/2019

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά 22/02/2019

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 22/02/2019

Διενέργεια συνεντεύξεων 25/02/2019 έως 27/02/2019

Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής έως 01-03-2019

Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Δ/ντές Εκπαίδευσης έως 01-03-2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *