ΥΠΠΕΘ: Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Υπουργική Απόφαση με θέμα:  Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ.

Περιγραφή του Προγράμματος

1. Από το σχολικό έτος 2018-2019 στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση και ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. με σκοπό την ομαλή τους μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

2. Oι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “Νόησις”».

α. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, είναι αρμόδια για την υλοποίηση των εξής δράσεων:

– Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. με ταυτόχρονη διδασκαλία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Φ.25γ/137912/Δ4/2018 (Β΄ 3622) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

– Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσα από τη στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Για τον σκοπό αυτό προσλαμβάνονται αναπληρωτές ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. Φ.25γ/137911/Δ4/2018 (Β΄ 3622) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. – Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης με στόχο τη δικτύωση των σχολείων μεταξύ τους και με την κοινωνία.

β. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της δράσης «Σχέδια Δράσης». γ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι αρμόδιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, την ψυχοκοινωνική στήριξη και τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *