ΥΠΠΕΘ: Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για τους Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Οδηγίες εφαρμογής

Απόφαση με θέμα: Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019», εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ.

 1. Με τον όρο Υποστήριξη Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Γυμνασίου ενός αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής, προκειμένου να προετοιμαστεί για Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

 

 1. Στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

 

 1. Σκοπός του Τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία.

 

 1. Η Υποστήριξη της Πιστοποίησης αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και πραγματοποιείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Σε περίπτωση που μια σχολική μονάδα διαθέτει περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης, δύναται να λειτουργήσει τμήμα πέραν του σχολικού ωραρίου, μια επιπλέον διδακτική ώρα. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το Κππ καθορίζεται ως εξής:

Τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών.

 

 1. Η επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Υποστήριξης γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συλλέγουν τις αιτήσεις και καταχωρίζουν τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ηλεκτρονικά σε σχετικό πληροφοριακό σύστημα μετά από την έκδοση εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

 

 1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού ενδιαφερόμενων μαθητών από τις σχολικές μονάδες, προχωρούν σε επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων των Σχολικών Μονάδων και στη συνέχεια σε καθορισμό των τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.

 

 1. Το κάθε τμήμα Υποστήριξης εποπτεύεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει το τμήμα. Σε κάθε σχολική μονάδα με περισσότερα από ένα (1) τμήματα Υποστήριξης, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται Επόπτης Τμημάτων Υποστήριξης, που μπορεί να είναι ο Διευθυντής ή ένας εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

 

 1. Έργο του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή του Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης είναι:

 

α.   Η μέριμνα για την πρόσβαση των μαθητών στο εργαστήριο της Πληροφορικής

β. η απασχόληση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης γ. η τήρηση παρουσιολογίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και η διαβίβασή τους στην οικεία Δ. Δ..Ε.

 • η ενημέρωση των υπεύθυνων καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
 • η ενημέρωση του καταχωριστή με τις άδειες που επηρεάζουν την μισθοδοσία /απουσίες/απεργίες/στάσεις εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας
 • η αποστολή στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης, άδειες), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
 • η έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και η ενημέρωση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης
 • η ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης της Πράξης που θα αποσταλεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τομέα Παιδείας
 1. Έργο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. .Ε.) είναι:
 • ο ορισμός των τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ
 • ο ορισμός των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ, όπου απαιτείται
 • η επιτόπια Εποπτεία των Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ
 • η επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων που θα απασχοληθούν στην οικεία . .Ε. στο πλαίσιο της πράξης « Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»
 • η σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ, που θα απασχοληθούν στην οικεία . .Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει την Υποστήριξη για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής
 • η απόφαση αναστολής λειτουργίας ενός τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος
 • ο ορισμός καταχωριστών

 

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. .Ε.) ορίζονται, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας . .Ε., Υπεύθυνοι καταχωριστές έως δύο (2) άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί. Τα καθήκοντα του Υπευθύνου καταχωριστή είναι:
 • η συλλογή των παρουσιολογίων από τις Σχολικές Μονάδες και ο έλεγχός τους ως προς την ορθότητα και την πληρότητα συμπλήρωσης
 • η συλλογή λοιπών στοιχείων/εγγράφων/παραστατικών από τα αρμόδια τμήματα της οικείας Διεύθυνσης και ο έλεγχός τους, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΟΠΣΔ Μισθοδοσίας (όπου αυτό απαιτείται)
 • η ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΟΠΣΔ μισθοδοσίας όλων των απαραίτητων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας στοιχείων (στοιχεία ωρομισθίων εκπαιδευτικών, στοιχεία Συμβάσεων ωρομισθίων, άδειες κ.λ.π.)
 • η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων μέσω του ΟΠΣΔ μισθοδοσίας (τακτικής μισθοδοσίας, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας) των ωρομισθίων που συμμετέχουν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης καθώς και η πίστωση των λογαριασμών τους με τα αντίστοιχα ποσά
 • η πληρωμή των ασφαλιστικών φορέων
 • η τήρηση σε αρχείο όλων των απαιτούμενων στοιχείων/παραστατικών στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου
 • η αποστολή παραστατικών σε εμπλεκόμενους φορείς (ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, Ε. .ΕΛ. κλπ)
 • η εξαγωγή στοιχείων από το ΟΠΣΔ Μισθοδοσίας (όπου υποστηρίζεται) για τις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς άλλους φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ, ΓΓΠΣ, ΟΑΕΔ)

 

 1. Σε κάθε τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 20 μαθητές/τριες το μέγιστο. Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από πέντε (05) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (3), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης και στη συνέχεια έγκριση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στην περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα Υποστήριξης για δέκα (10) συνεχόμενες διδακτικές ώρες τότε διαγράφεται και ενημερώνεται εγγράφως ο γονέας – κηδεμόνας του/της από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης.

 

Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα Υποστήριξης παύει να υφίσταται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Διευθυντή της οικείας . .Ε.. Στην περίπτωση αυτή, οι ενεργοί μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο τμήμα Υποστήριξης, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος αυτού.

 

 1. Οι εγγεγραμμένοι/ες στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κάθε σχολικό έτος.

 

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας . .Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων.

 

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια . .Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η . .Ε για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.

 

Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος του Τμήματος Υποστήριξης για το ΚΠπ, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του εκπαιδευτικού, μέχρι τέσσερις διδακτικές ώρες, αυτές αναπληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες σαράντα πέντε (45) ώρες Υποστήριξης Πιστοποίησης για την απόκτηση του ΚΠπ.

 

Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα απουσιάσει με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας κλπ.), για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και προς όφελος των μαθητών, το κενό καλύπτεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με πρόσληψη ωρομισθίου του οποίου η σύμβαση λύεται με την επάνοδο στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει καταρτίσει η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.

 

Εάν ένα Τμήμα Υποστήριξης πάψει να υφίσταται, λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο διδάσκων/η διδάσκουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη.

 

Για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής:

 

 • Ως ημερομηνία έναρξης της Υποστήριξης της Πιστοποίησης ορίζεται η 8η Ιανουαρίου 2019.

 

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 ,οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2018-2019, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα που θα διατεθεί, σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα αποσταλεί από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

 

 • Η δαπάνη για την αμοιβή των διδασκόντων/ουσών που θα προσληφθούν, για να διδάξουν στα Τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» (MIS 5032826) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 • Για τον Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης ορίζεται αμοιβή εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Η δαπάνη για την αμοιβή των Εποπτών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» (MIS 5032826) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Ενέργειες Χρονοδιάγραμμα – Σχολ. Έτος 2018-2019
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης: Έως και 10-12-2018
Επιβεβαίωση και τελικός καθορισμός
τμημάτων υποστήριξης
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Από 13-12-2018 έως και 17-12-2018
υποψηφίων εκπαιδευτικών κατόπιν έκδοσης
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης: Από 18-12-2018 έως και 21-12-2018

 

α)       Ανακοίνωση        πίνακα        υποψηφίων εκπαιδευτικών που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για      το       πρόγραμμα     της       Υποστήριξης Πιστοποίησης.

β) Απόφαση συγκρότησης τμημάτων για τις οικείες     σχολικές      μονάδες     στις     οποίες

δύνανται      να       λειτουργήσουν      τμήματα Υποστήριξης,    ανάρτηση     απόφασης     στη Διαύγεια   και    αποστολή    της    στη    Δ/νση Σπουδών    Προγραμμάτων   και    Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. (spoudonde@minedu.gov.gr )

γ) Σύναψη συμβάσεων εκπαιδευτικών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *