Επιδόματα θέσης των στελεχών της εκπαίδευσης

Στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου με θέμα:  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις προσδιορίζονται τα επιδόματα των στελεχών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:
Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), τριακόσια (300) ευρώ. Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

βη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
βθ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

βι) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 19, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *